Uw privacy is voor Walden Art Stories bvba van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we voor de website waldenartstories.com en de webwinkel waldenswunderkammer.comallemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Walden Art Stories bvba. Dit kan middels dit onlineformulier.

1. Algemeen

1.1 Dit is de privacyverklaring van Walden Art Stories bvba, met maatschappelijke zetel te Oever 5, 2ooo Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer o669.714.031 (“Walden Art Stories bvba”). Walden Art Stories bvba treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de door u meegedeelde persoonsgegevens die het kan verkrijgen rechtstreeks van u in het kader van zijn diensten, activiteiten of producten.

1.2 Walden Art Stories is een galerie en een tekst- en expertisecentrum voor beeldende kunst. Walden Art Stories is organisator van tentoonstellingen en andere culturele activiteiten, kunsthandel en antiquariaat, en leverancier van diverse diensten met betrekking tot het waarderen, promoten en verspreiden van kunst, en het produceren van teksten en publicaties.

1.3 Deze privacyverklaring kan op elk moment door Walden Art Stories bvba worden gewijzigd. Raadpleeg ze daarom regelmatig.

2. Juridisch kader

2.1 Deze privacyverklaring is onderworpen aan (i) de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of (ii) de Verordening (EU) 2o16/679 van 27 april 2o16 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”) (samen of afzonderlijk “Privacywetgeving”).

3. Doel

3.1 Walden Art Stories bvba kan de door u meegedeelde persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring, met het oog op het aanbieden en organiseren van zijn diensten, activiteiten of producten. Die hebben betrekking op taal en kunst en omvatten onder andere, maar zijn niet beperkt tot: (i) het organiseren van tentoonstellingen, evenementen en opleidingen, (ii) het aanbieden van onder andere kunstwerken, boeken, edities en andere publicaties, (iii) het behandelen, uitleveren en opvolgen van bestellingen, (iv) het behandelen en opvolgen van vragen gesteld per e-mail of via een contactformulier op een van de websites van Walden Art Stories bvba, (v) het uitvoeren van directe marketing zoals updates, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor evenementen, marketingmateriaal en andere informatie die voor u interessant of nuttig zou kunnen zijn, (vi) het informeren van derden (onderaannemers en contractspartijen) in dit verband en (vii) het aanmaken van een klantenbestand en daarover informatie verzamelen.

4. Rechtsgrond en toepasselijkheid

4.1 De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens ligt in: (i) de overeenkomst die u aangaat of bent aangegaan met Walden Art Stories bvba voor het verstrekken van een of meerdere van zijn diensten, activiteiten of producten, en/of (ii) de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve
toestemming die u aan Walden Art Stories bvba hebt gegeven om de door u meegedeelde persoonsgegevens te verwerken.

4.2 Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden waarnaar zou kunnen worden verwezen en waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn.
5. Persoonsgegevens

5.1 De persoonsgegevens die Walden Art Stories bvba kan gebruiken zijn onder andere: voornaam,
familienaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

5.2 U garandeert met het aanvaarden van deze privacyverklaring dat de gegevens die u meedeelt
juist en volledig zijn.

6. Gebruiken, verzamelen, verwerken, opslaan en doorgeven van persoonsgegevens

6.1 Het meedelen van persoonsgegevens aan Walden Art Stories bvba impliceert dat u zich als mededeler/gebruiker (i) volledig, bewust en geïnformeerd verklaart met deze privacyverklaring en die zonder voorbehoud aanvaardt; en/of (ii) uw uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming verleent aan Walden Art Stories bvba om de meegedeelde persoonsgegevens te (laten) gebruiken, verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de Privacywetgeving.

6.2 Door het meedelen van persoonsgegevens aan Walden Art Stories bvba geeft u Walden Art Stories bvba de toestemming om de persoonsgegevens aan te wenden om:
I. het in artikel 3.1 bepaalde doel te verwezenlijken;
II. uw behoeften en voorkeuren beter te begrijpen, zodat Walden Art Stories bvba zijn diensten,
activiteiten of producten daar beter op kan afstemmen;
III. statistische gegevens te verkrijgen;
IV. een archief bij te houden;
V. databestanden voor het verzenden van directe marketing via post of digitale kanalen bij te houden;
VI. de toepasselijke regelgeving te kunnen naleven;
VII. door te geven aan onderaannemers en contractspartijen van Walden Art Stories bvba voor de uitvoering van de voorgaande punten.

6.3 Walden Art Stories bvba garandeert dat het de door u meegedeelde persoonsgegevens niet doorgeeft aan derden, met uitzondering aan onderaannemers of contractspartijen voor de uitvoering van de diensten, activiteiten en producten die Walden Art Stories bvba aanbiedt. Walden Art Stories bvba is in het kader daarvan niet verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de persoonsgegevens door die onderaannemers of contractspartijen.
I. Voor het verzenden van nieuwsbrieven gebruikt Walden Art Stories bvba MailChimp als automatisch marketingplatform. Uw e-mailadres wordt verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid en de voorwaarden van MailChimp. Daarvoor kan u meer informatie vinden op de website van MailChimp.
II. Om uw bestelling te kunnen bezorgen geeft Walden Art Stories bvba uw persoonlijke gegevens door aan zijn distributie- en logistieke partner Bpost. Zij ontvangen daarvoor uw naam, adres en desgevallend telefoonnummer.
III. Voor de financiële afhandeling van uw bestelling ontvangt Walden Art Stories bvba informatie over uw betaling van uw bank, creditcardmaatschappij of het betaalsysteem van uw keuze. Hiervoor gebruikt Walden Art Stories bvba uw betalingsgegevens, e-mailadres en factuuradres. Deze heeft Walden Art Stories bvba nodig vanwege de koopovereenkomst die het met u afsluit.
Met al deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin is geregeld wat zij met de gegevens mogen doen.

6.4 Via de contactformulieren op de websites van Walden Art Stories bvba kan u Walden Art Stories bvba vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruikt Walden Art Stories bvba uw naam en e-mailadres. Hier heeft Walden Art Stories bvba een legitiem belang bij.
Walden Art Stories bvba geeft verschillende nieuwsbrieven uit over tentoonstellingen en evenementen, aanbod, acties en specials. U kunt zich op deze nieuwsbrieven abonneren via de websites van Walden Art Stories bvba en u desgevallend ook weer afmelden van deze nieuwsbrieven via een aparte in de nieuwsbrief opgenomen afmeldlink.
Indien u bij Walden Art Stories bvba een aankoop heeft gedaan wordt uw e-mailadres toegevoegd aan de lijst van abonnees voor de nieuwsbrief.

6.5 De webwinkel van Walden Art Stories bvba maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waarin informatie wordt opgeslagen, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar Walden Art Stories bvba kan er ook mee zien dat u zijn site opnieuw bezoekt. Wanneer u de webwinkel van Walden Art Stories bvba voor het eerst bezoekt, wordt een melding getoond met uitleg over cookies. Hierbij wordt u gevraagd om uw akkoord te geven voor het gebruik van deze cookies.

6.6 Walden Art Stories bvba slaat de persoonsgegevens op (i) voor de periode die nodig is om zijn diensten, activiteiten of producten waarop u een beroep hebt gedaan, te kunnen verlenen of aanbieden, met een maximumtermijn van 5 jaar na de laatst geleverde dienst, activiteit of product, of (ii) voor een periode van 1o jaar voor wat betreft de gegevens die zijn opgeslagen in het kader van de databestanden voor het verzenden van (digitale) post en direct marketing, of (iii) voor zolang Walden Art Stories bvba (of zijn rechtsopvolger) bestaat voor wat betreft de gegevens die zijn opgeslagen in het kader van het archief van Walden Art Stories bvba.

7. Uw rechten

7.1 De Privacywetgeving verleent u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.
U hebt het recht:
I. op inzage en kopie van uw persoonsgegevens;
II. om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als er fouten in zouden staan;
III. om uw persoonsgegevens te laten wissen voor zover één van de gevallen opgesomd in artikel 17 van de AVG van toepassing is;
IV. om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;
V. om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde;
VI. op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, in het bijzonder in het kader van directe marketing;
VII. om uw toestemming op basis waarvan Walden Art Stories bvba gerechtigd is om uw persoonsgegevens te verwerken, in te trekken;
VIII. om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de “Privacycommissie”) als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens strijdig is met de Privacywetgeving.

7.2 Mits bewijs van identiteit kan u voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor verdere vragen een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten per brief naar Oever 5, 2ooo Antwerpen of via e-mail naar info@waldenartstories.com.

8. Beveiliging

Walden Art Stories bvba verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid. De door u aan Walden Art Stories bezorgde persoonsgegevens blijven bewaard bij Walden Art Stories of desgevallend bij de verwerker van de gegevens. U erkent en aanvaardt dat het doorsturen en bewaren van persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die u zou lijden door het onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door derden nooit op Walden Art Stories bvba kan worden verhaald.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1 U gaat ermee akkoord dat alle geschillen tussen u en Walden Art Stories bvba in verband met persoonsgegevens en privacy-aangelegenheden exclusief worden beheerst door het Belgische recht.

9.2 Elk geschil in verband met persoonsgegevens behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, met uitsluiting van iedere andere rechtbank.